STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek.

2) Amaç ve hedefleri oluşturmak üzere çalışmalar yapmak.

3) Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

4) Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.

5) Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarla ilgili destek ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

6)  İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek.

7) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek ve yeni hizmet fırsatları belirlemek.

8)  Kurum içi kapasite araştırması yapmak.

9)  Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

10) Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak.

11)  İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve bu verileri analiz etmek.

12)  İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

MUHASEBE – KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Malî istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

2) Gelirlerin tahakkuku ve kişilerden alacaklara ilişkin takip ve tahsilatı sağlamak.

3) Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesini sağlamak.

4) Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

5) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin  icmal cetvelleri düzenlemek.

6) Harcama Birimlerinden gelen taşınır hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak.

 

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Performans programı hazırlıklarının eğitimini, iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak.

2)  Kalkınma planı ve programlarında yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde Üniversitenin stratejik planları ve performans ölçütlerini ve fayda-malîyet analizlerine uygun olarak izleyen iki yıl bütçe tahminleri ile birlikte bütçeyi hazırlamak.

3)   Üniversitenin bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

4)  Üniversite harcama birimleri tarafından ödenek talep belgesine dayanılarak ödenek eklemek ve ödenek gönderilmesini sağlamak.

5) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

6) Üniversite yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

7) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.

8) Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans proğramı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

9) Üniversitenin malî iş ve işlemlerini diğer kurumlar nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

10) Malî konularla ilgili mevzuatın takip ve uygulanması konusunda üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi ve danışmanlık sağlamak.

11) Malî konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

2) Harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından idarenin bütçesini, bütçe tertibini, kullanılabilir ödenek tutarını, ayrıntılı harcama ve finansman programını, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden kontrol etmek.

3) Ödenek gönderme belgesi düzenleyerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

4) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

5) Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

6) Malî konularda Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.