5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa birliği normlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmış. Mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme ile iç kontrol ve iç denetim konuları yeni mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturan temel unsurlar olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.  

 

         İç kontrol; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, idarenin varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır. İç kontrol, sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları, karar alma süreçlerini kapsayan ve idarenin çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir.

         İç kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konularında üst yöneticilerin liderliğinde tüm yöneticiler ve idare çalışanlarının katkısı sağlanacaktır.

         2010 yılında Üniversitemiz bünyesinde İç Kontrol Çalışma grubu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak da bu grupta yer almış ve çeşitli eğitim faaliyetleri ve seminerler düzenlenerek çalışmalara katkı sağlanmıştır.

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi İKS ÇALIŞMALARI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Standartları
1 - KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (KOS)
KOS 1: Etik Değerler ve Dürüstlük

Gümüşhane Üniversitesi Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Etik Değerlerimiz
Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları
Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları
Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları
Etik Davranış İlkeleri
KOS 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 
Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu
SGDB Misyon
SGDB Vizyonu
SGDB Görev Tanımı
SGDB Alt Birimleri Görev Tanımı 
Üniversitemiz Teşkilat Şeması
SGDB Teşkilat Şeması
SGDB Personel Teşkilat Şeması
Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi İç Kontrol Sistemi
Bütçe ve Performans Şubesi İç Kontrol Sistemi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi İç Kontrol Sistemi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi İç Kontrol Sistemi
KOS 3: Personel Yeterliliği ve Performansı 
Şube Müdürleri Ortak Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Birim Personelinin Ortak Sorumlulukları ve Uyması Gereken Talimatlar
Arşivleme ve dosyalama hizmetleri
KOS 4: Yetki Devri
Üniversitemiz Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
2.1: Planlama ve Programlama
2.2: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
3.1: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri