Daire Başkanı

GÖREVİN ADI                  : Daire Başkanı

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Daire Başkanlığında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev kapsamındaki görevleri yerine getirir.

 

2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmalar yapmak.,

2.2    İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

2.3    İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak

2.4    İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

2.5    Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

2.6    İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

2.7    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

2.8    Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

2.9    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

2.10 İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

2.11 İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2.12 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

2.13 İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

2.14 İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

2.15 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

2.16 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

2.17 Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

2.18 İç kontrol sistemini kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

2.19 Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

3.2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,

3.3 İmza yetkisine sahip olmak,

3.4 Harcama yetkisini kullanmak,

3.5 Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,

3.6 Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Genel Sekreter Yardımcısı / Genel Sekreter

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Şube Müdürü / Şef / Memur

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olmak,

6.3 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

6.4 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

6.5 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

7. İDARİ SORUMLULUK

            Daire Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Genel Sekretere ve Üst Yönetici/Yöneticilere(Rektöre) karşı sorumludur.

 

Şube Müdürü

GÖREVİN ADI               : Şube Müdürü

GÖREVİN KAPSAMI    : Daire Başkanlıkları

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlıklarında gerekli tüm faaliyetlerin çalışma alanlarındaki ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve yürütülmesi amacıyla gerekli işleri yapar.

 

2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI 

2.1    Şube Müdürü Daire Başkanına karşı sorumludur.

2.2    Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini yürütmek ve çalışma planının hazırlanmasında başkana yardımcı olmak,

2.3    Müdürlüğe ait birimlerdeki görevlerin zamanında eksiksiz yapılmasını ve maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak,

2.4    Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve izinlerin planlamasını yapmak,

2.5    Genelge ve talimatları personeline duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve müdürlüğü ile ilgili talimatlar hazırlamak,

2.6    Görevinin gerektirdiği konularda Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,

2.7    Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda Müdürlüğüne ait plan, program ve bütçe önerilerini hazırlayarak amirine sunmak,

2.8    Yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, bu amaçla gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak,

2.9    Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak,

2.10 Kesintisiz bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için Müdürlüğünün araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için amirinin onayına sunmak, benzer çalışmaları hizmet türü ihtiyaçlar için gerçekleştirmek,

2.11 Gelen giden evrakın ilgililere havalesini ve gereğini yapmak; ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

2.12 Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini personellerine açıklamak,

2.13 Personelinin gerekli nitelikleri kazanması ve gerekli bilgileri edinebilmesi için çalışmalarda bulunmak,

2.14 Personel tayini, nakil, görev ve ücret, terfi, asalet onayı, işten ayrılma ve diğer özlük hakları ile eğitim gereksinimine ilişkin işlemlerde amirine görüş ve önerilerini sunmak,

2.15 Müdürlüğündeki personellere iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,

2.16  Daire Başkanı’nın vereceği benzeri görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Birim personelini sevk ve idare etmek,

3.2 Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak,

3.3 Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,

3.4 Personelin mesaiye devamlarını kontrol etmek ve birim personelinin yıllık izin takvimi planlamasını yaparak Başkan’ın onayına sunmak,

3.5 Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak,

3.6 İlgili mevzuata göre astlarına disiplin cezası vermesini Daire Başkanı’na teklif etmek,

3.7 Görev ve yetkilerinden bazılarının sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanun’a aykırı olmamak şartıyla ve Daire Başkanı’nın onayıyla alt birim yöneticilerine devretmek, yetki devrini de uygun araçlarla devredilenlere duyurmak.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Daire Başkanı

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Şef / Memur

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunu bitirmiş olmak,

6.3 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

6.4 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

6.5 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

7. İDARİ SORUMLULUK

            Şube Müdürleri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, ilgili olduğu birimin Daire Başkanı’na, Genel Sekreter’e ve Üst Yönetici/Yöneticilere(Rektöre) karşı sorumludur.

Şef

GÖREVİN ADI               : Şef

GÖREVİN KAPSAMI     : Daire Başkanlıkları

1.    GÖREVİN KISA TANIMI

Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, Daire Başkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla bulunduğu birimin görevlerini yapar.

 

2.      GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    Şef, Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur,

2.2    Başkanlığa gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine iletilmesini sağlamak,

2.3    Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakların ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını sağlamak,

2.4    Daire Başkanı tarafından yazılması talep edilen yazıların kurallara uygun olarak kısa sürede yazılmasını sağlamak,

2.5    Başkanlığa gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre dosyalanmasını, Başkanlıktan havale edilerek çıkan evrakın kayıt edilerek dağıtımının yapılmasını sağlamak,

2.6    Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak,

2.7    Daire Başkanlığı personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini, izin ve rapor gidiş - dönüş tarihlerinin Personel Daire Başkanlığına yazıyla bildirilmesini sağlamak,

2.8    Yıl sonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

2.9    Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, fax, fotokopi makinesi, bilgisayar v.b. demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak,

2.10 Personele ait yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak,

2.11 Üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge v.b. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ ederek dosyalanmasını sağlamak,

2.12 Birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak,

2.13 Gelen - giden yazıları, şikayetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını sağlamak,

2.14 Daire Başkanı ve Şube Müdürü’nün vereceği benzeri görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Bulunduğu birimin memurları tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

3.2 Evrak dosyalarında bulunan numara, tarih, gideceği yer, imza ve benzeri eksiklikleri inceleyerek gerekli önlemleri almak,

3.3 Tamamlanmış olan evrak ve dosyaları ilgililere dağıtarak kontrollerini yaptırma ve sevk memurlarına verilmesini sağlamak,

3.4 İşlemi bitmemiş evrakı ilgili memuru ile birlikte izleyerek sonuçlandırmak,

3.5 Gelen ve giden evrakın kayıt, çoğaltma, dağıtım, dosyalama, sevk ve arşivleme hizmetlerini izlemek ve yapılmasını sağlamak,

3.6 Gizliliği olan evrak, dosya ve diğer bilgiler için mevzuata uygun önlemleri almak,

3.7 Birimindeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Şube Müdürü

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

Memur

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

6.3 Yaptığı iş ile ilgili mevzuatı bilmek,

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak,

 

 7. İDARİ SORUMLULUK

            Şef, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şube Müdürü ve Daire Başkanı’na karşı sorumludur.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

GÖREVİN ADI                  : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1. GÖREVİN KISA TANIMI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlerin dışında; Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemlerle, görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerileri bildirmek, görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

 

 

2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine

verilen iş ve işlemleri yapmak,

2.2    5436 sayılı Kanunun 15. maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

2.3    Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

2.4    Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

2.5    Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,

2.6    İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,

2.7    Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

2.8    Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle ilgili inceleme yapıp, görüş bildirmek ve mali yüklerini hesaplamak,

2.9    Görev alanları ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

2.10 Kurumun Ön Mali Kontrol Yönergesine göre; ön mali kontrol işlemlerini yapmak,

2.11 Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

2.12 İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

2.13 Kurumun Kesin Hesabının çıkarılması işlemlerini yapmak,

 2.14 Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

 

 3. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

3.1 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

3.2  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3.3 Bakanlık tarafından belirlenen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan özel yarışma sınavına, KPSS’den Bakanlık tarafından belirlenen puan türünden belirtilen asgari puanı almış olmak,

3.4 Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3.5 Çoktan seçmeli test usulüne göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan özel yarışma sınavının yazılı bölümünden istenilen puanı almış olmak,

3.6 Bakanlık tarafından yapılan sözlü sınavdan istenilen puanı almış olmak,

 

İstatistikçi

GÖREVİN ADI                  : İstatistikçi

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen, derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

1.1    Geniş ve çeşitli alanlarda herhangi birinde miktar bilgilerinin toplanması, cetvel halinde düzenlenmesi ve değerlendirilmesi için en verimli metotlar geliştirmek ve uygulamak,

1.2    Herhangi bir istatistik probleminin çözümü için gerekli bilgilerin karakterlerini ve hacmini tayin etmek, bu bilgileri toplamak veya bunların derlenmesi için metotlar tespit etmek,

1.3    Mevcut bilgileri mümkün olduğu kadar özetlemek ve bunların özetlenmesini en verimli teknik esaslara bağlamak,

1.4    Bilgileri kart, grafik, diyagram ve yazılı özetler halinde değerlendirmek ve ilgili yerlere sunmak,

1.5    Bunlardan alınan sonuçları değerlendirmek ve gerekli olması balonundan müessir olan değişik faktörlere dayanarak varılan sonuçları tahlil eden veya değerlendiren raporlar yazmak,

1.6    Kurum ve müessese programlarının, idari planlamasında kullanılmak üzere istatistik ve ilgili malumatın kaydı, toplanması, kontrolü, doğruluğu, yorumu ve sunulmasına ilişkin istatistik hizmetlerini idare etmek,

1.7    Müşterek teknik meselelere çözüm yolu bulmak için kurum içindeki istatistik hizmetlerini koordine etmek, bütün bilgi isteme teçhizatı dahil istatistik kaynaklarını yönetmek,

1.8    Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili plan yapar,

1.9    İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi(anket) hazırlar,

1.10 Soru listesinin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler, uygulayacak kişileri eğitir,

1.11 Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,

1.12 Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,

1.13 Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar,

1.14 Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar,

1.15 Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştirir.

1.16 Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisini yasal mevzuattan almak,

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Şef / Şube Müdürü

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

---

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 657 Sayılı kanun’un 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

6.3 İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

 

 7. İDARİ SORUMLULUK

            İstatistikçi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef ve Şube Müdürü’ne karşı sorumludur.

Bilgisayar İşletmeni

GÖREVİN ADI                  : Bilgisayar İşletmeni

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1.    GÖREVİN KISA TANIMI

       Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerini etkenlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

 

2.    GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,

2.2    Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,

2.3    Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak,

2.4    Sistem yazılımı yaparak, belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,

2.5    Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,

2.6    Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek,

2.7    Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Şef / Şube Müdürü

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

---

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 657 Sayılı Kanun’un 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

6.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek,

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

 

7. İDARİ SORUMLULUK

            Bilgisayar İşletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef, Şube Müdürü ve Daire Başkanı’na karşı sorumludur.

Memur

GÖREVİN ADI                  : Memur

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1.    GÖREVİN KISA TANIMI

      Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığında gerekli tüm faaliyetlerinin alanıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi amacıyla büro işlerini yapar.

2      GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

2.2    Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek ve arşivlemek,

2.3    Şubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,

2.4    Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,

2.5    Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Şef / Şube Müdürü

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

---

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 657 Sayılı Kanun’un 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

6.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek,

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

 

 7. İDARİ SORUMLULUK

            Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, istihdam edildiği birimin Şef, Şube Müdürü ve Daire Başkanı’na karşı sorumludur.