GÖREVİN ADI                  : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1. GÖREVİN KISA TANIMI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlerin dışında; Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemlerle, görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerileri bildirmek, görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

 

 

2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine

verilen iş ve işlemleri yapmak,

2.2    5436 sayılı Kanunun 15. maddesinde sayılan görevlere ilişkin olarak kendilerine verilen iş ve işlemleri yapmak,

2.3    Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle malî hizmetler birimlerine verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

2.4    Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

2.5    Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak,

2.6    İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak,

2.7    Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

2.8    Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle ilgili inceleme yapıp, görüş bildirmek ve mali yüklerini hesaplamak,

2.9    Görev alanları ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

2.10 Kurumun Ön Mali Kontrol Yönergesine göre; ön mali kontrol işlemlerini yapmak,

2.11 Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

2.12 İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

2.13 Kurumun Kesin Hesabının çıkarılması işlemlerini yapmak,

 2.14 Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

 

 3. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

3.1 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

3.2  En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3.3 Bakanlık tarafından belirlenen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan özel yarışma sınavına, KPSS’den Bakanlık tarafından belirlenen puan türünden belirtilen asgari puanı almış olmak,

3.4 Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3.5 Çoktan seçmeli test usulüne göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan özel yarışma sınavının yazılı bölümünden istenilen puanı almış olmak,

3.6 Bakanlık tarafından yapılan sözlü sınavdan istenilen puanı almış olmak,