GÖREVİN ADI                  : İstatistikçi

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen, derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

2. GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

1.1    Geniş ve çeşitli alanlarda herhangi birinde miktar bilgilerinin toplanması, cetvel halinde düzenlenmesi ve değerlendirilmesi için en verimli metotlar geliştirmek ve uygulamak,

1.2    Herhangi bir istatistik probleminin çözümü için gerekli bilgilerin karakterlerini ve hacmini tayin etmek, bu bilgileri toplamak veya bunların derlenmesi için metotlar tespit etmek,

1.3    Mevcut bilgileri mümkün olduğu kadar özetlemek ve bunların özetlenmesini en verimli teknik esaslara bağlamak,

1.4    Bilgileri kart, grafik, diyagram ve yazılı özetler halinde değerlendirmek ve ilgili yerlere sunmak,

1.5    Bunlardan alınan sonuçları değerlendirmek ve gerekli olması balonundan müessir olan değişik faktörlere dayanarak varılan sonuçları tahlil eden veya değerlendiren raporlar yazmak,

1.6    Kurum ve müessese programlarının, idari planlamasında kullanılmak üzere istatistik ve ilgili malumatın kaydı, toplanması, kontrolü, doğruluğu, yorumu ve sunulmasına ilişkin istatistik hizmetlerini idare etmek,

1.7    Müşterek teknik meselelere çözüm yolu bulmak için kurum içindeki istatistik hizmetlerini koordine etmek, bütün bilgi isteme teçhizatı dahil istatistik kaynaklarını yönetmek,

1.8    Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili plan yapar,

1.9    İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi(anket) hazırlar,

1.10 Soru listesinin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler, uygulayacak kişileri eğitir,

1.11 Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,

1.12 Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,

1.13 Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar,

1.14 Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar,

1.15 Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştirir.

1.16 Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisini yasal mevzuattan almak,

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Şef / Şube Müdürü

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

---

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 657 Sayılı kanun’un 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

6.3 İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

 

 7. İDARİ SORUMLULUK

            İstatistikçi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef ve Şube Müdürü’ne karşı sorumludur.