GÖREVİN ADI                  : Bilgisayar İşletmeni

GÖREVİN KAPSAMI       : Daire Başkanlıkları

1.    GÖREVİN KISA TANIMI

       Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığındaki gerekli tüm faaliyetlerini etkenlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

 

2.    GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

2.1    Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,

2.2    Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,

2.3    Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak,

2.4    Sistem yazılımı yaparak, belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,

2.5    Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,

2.6    Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek,

2.7    Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

 

3. YETKİLERİ

3.1 Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,

3.2 Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİ

Şef / Şube Müdürü

 

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

---

 

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

6.2 657 Sayılı Kanun’un 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

6.3 Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek,

6.4 Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.

 

7. İDARİ SORUMLULUK

            Bilgisayar İşletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Şef, Şube Müdürü ve Daire Başkanı’na karşı sorumludur.